Privacy beleid

Kwaliteitshandboek > 1. Beleid en organisatie > 1500 Privacy (AVG) > D 1500.1 Privacy Policy (AVG)

D 1500.1 Privacy Policy (AVG)
Rapido Typen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rapido Typen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
• Als Rapido Typen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Personaliseren naar ouders/verzorgers, klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Rapido Typen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de cursus en/of uitnodigingen;
• Groepsfoto op de site;
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rapido Typen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum leerling;
Uw persoonsgegevens worden door Rapido Typen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst
• De gegevens voor het verstekken van een nieuw diploma 20 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen
Persoonsgegevens van leerlingen worden door Rapido Typen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Het uitvoering geven aan de leerling overeenkomst;
• Rekening kunnen houden met persoonlijke aandachtspunten van de leerling;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De leerling overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rapido Typen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• geboortedatum;
• Adres;
• telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Aandachtspunten, zoals dyslexie, spelling, motoriek, autisme etc.

Uw persoonsgegevens worden door Rapido Typen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht.
• 7 jaar na afloop van de overeenkomst van opdracht in verband met de boekhoudplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van ingehuurde docenten
Persoonsgegevens van docenten worden door Rapido Typen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rapido Typen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Rapido Typen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht.
• 7 jaar na afloop van de overeenkomst van opdracht in verband met de    boekhoudplicht.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Rapido Typen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is toegestaan.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Rapido Typen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Rapido Typen
Ooievaarlaan 12
4105 WR Culemborg
0345-682834 / 06-53268098
info@rapidotypen.nl