Klachtenregeling

Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid

1. Een ouder doet binnen één week nadat de klacht is geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij Rapido Typen. (Dit als ouder  en docent er samen niet uitkomen.)

2. De directie van Rapido Typen heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.

4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal hij/zij contact opnemen met de ouders en nadere afspraken maken over de afhandeling.

5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de ouders is afgehandeld, melden de ouders dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de ouders rechten ter zake verliezen.

7. Rapido Typen zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de ouders.

8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

–          De naam en het adres van de indiener;

–          De dagtekening;

–          Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;

–          De periode waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:

Rapido Typen

t.a.v. de directie

Ooievaarlaan 12

4105 WR  Culemborg

Rapido Typen neemt zowel telefonische als schriftelijke meldingen en klachten in behandeling. Rapido Typen  adviseert de ouders wel om de melding/klacht aangetekend te versturen.

9. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

10. Rapido Typen heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen. Binnen 3 werkdagen neemt Rapido Typen contact met u op.

Klachten

Rapido Typen draagt zorg voor een schriftelijke en telefonische bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener en inzage in de te volgen procedure.

Afhandeling klachten

1. De directie van Rapido Typen bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is. Dit is dan vaak een onafhankelijk jurist die door de ouders kan worden aangewezen.  Alle kosten hiervoor zijn dan voor rekening van Rapido Typen en het oordeel van deze jurist is bindend.

2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

3. De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.

4. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

5. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.

6. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.

7. De directie, dan wel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.

8. De toepassing van lid 7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.

9. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.

Inwerkingtreding en blijvende geschillen

1. Deze Klachtenregeling is door Rapido Typen vastgesteld op 8 augustus 2013.

2. Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 juli 2013

Toelichting

Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is er voor gekozen om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.

Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop de docent zijn/haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Algemene klachten over de wijze van het uitvoeren van het bedrijfsbeleid vallen aldus buiten deze klachtenregeling. Indien Rapido Typen de klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft afgehandeld, dan wel wanneer de opdrachtgever aangeeft van de wens tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling. Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot een mediator. Dit is de heer Thias Gerelings te Zeist en zijn uitspraak zal bindend zijn voor beide partijen.