Algemene Bepalingen

 1. Alle adres- en mailwijzigingen van de cursist dienen uiterlijk 1 week voor de verhuizing aan de docent en Rapido Typen te worden doorgegeven.
 2. Het cursusbedrag kan kosteloos in 2 termijnen worden voldaan.
 3. Bij niet tijdige betalingen ontvangt u een herinnering per mail. Voor iedere verdere aanmaning en correspondentie, verband houdende met het niet tijdig betalen, zal de lesgever per keer € 5,- in rekening brengen.
 4. Alle kosten die door niet-tijdige betalingen of door nalatigheid van de ouders in de nakoming van de bepalingen van deze overeenkomst aan lesgever veroorzaakt worden, zowel in- als buiten rechte, die van rechtskundige raadsman van lesgever daaronder inbegrepen, zijn voor rekening voor de ouders.
 5. Mondelinge toezeggingen, voor zover niet uitdrukkelijk door lesgever per mail bevestigd, zijn niet van kracht. Toevoegingen aan deze overeenkomst gelden slechts na parafering door Rapido Typen.
 6. Na ondertekening van het contract hebben de ouders de wettelijke 14 dagen bedenktijd. Na aanvang van de cursus hebben de ouders het recht de cursus op te zeggen, en wel per aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Terugbetalingen worden verwerkt binnen 14 dagen.
 7. Indien de cursist door omstandigheden zoals ziekte etc. of bij normaal volgen van de cursus niet het gewenste resultaat behaalt, kan hij of zij gratis herexamen doen en/of de cursus geheel of gedeeltelijk overdoen. Ieder kind op eigen niveau!
 8. Het aan u in bruikleen gegeven toetsenbord blijft eigendom van Rapido Typen en moet onmiddellijk na het examen worden ingeleverd bij de docent. Het cursusboek en de pen blijven eigendom van de cursist. Beschadiging van lesmateriaal van Rapido Typen, wordt verrekend met de borg of wordt achteraf in rekening gebracht. Op het cursusboek rust copyright.
 9. Bijzondere aandachtspunten van de kinderen, graag bij inschrijving vermelden voor een optimaal verloop van de cursus.
 10. Startdatum van de cursus kan maximaal 1 maand verschuiven. Daarna vervalt de rechtsgeldigheid van de overeenkomst, mits anders overeengekomen.
 11. Rapido Typen maakt ieder jaar een groepsfoto en actiefoto’s voor op de website. Ouders of verzorgers geven middels het Toestemmingsformulier hiervoor akkoord. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
 12. Middels het Toestemmingsformulier wordt akkoord gegaan met de verwerking van de daarin genoemde persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.
 13. Met alle informatie, met betrekking tot de cursus die door ouders of verzorgers wordt verstrekt, zal vertrouwelijk worden omgegaan.
 14. De data van de lessen kunnen tijdens de cursus verschuiven. Dit kan op verzoek van de ouders, verzorgers of de school. Ouders krijgen hier via de mail bericht over.
 15. Bij ziekte van de docent kan de les worden verschoven of overgenomen worden door een andere docent. De docent stelt de ouders hier via de mail van op de hoogte.
 16. Bij onvoldoende aanmeldingen mogen kinderen op een andere locatie meedoen.
 17. Eventuele klachten graag melden bij Rapido Typen 0345-682834 (tussen 9.00-13.00 uur), daarna mobiel 06-53268098 of mailen naar info@rapidotypen.nl.  We gaan er wel vanuit dat eventuele onduidelijkheden met een docent zijn besproken. Komt u er gezamenlijk niet uit, dan kunt u van deze gelegenheid gebruik maken. Binnen 3 werkdagen nemen wij dan contact met u op.
 18. De overeenkomst kunt u ondertekend retourneren naar: Rapido Typen, Ooievaarlaan 12, 4105 WR Culemborg. U kunt het ook scannen en mailen naar info@rapidotypen.nl of rpmfriggen@planet.nl.

Downloaden: Algemene bepalingen